การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระแม่มารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ สารสำคัญ 9 ประการที่ควรรู้

การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระแม่มารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ สารสำคัญ 9 ประการที่ควรรู้

บทความจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 208 หน้า 2-3

การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระแม่มารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นข้อความเชื่อของพระศาสนจักร ซึ่งยึดถือกันมาตั้งแต่พระศาสนจักรแรกเริ่ม พระศาสนจักรจัดให้วันที่ 15 สิงหาคมเป็นวันสมโภชการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระแม่มารีย์

1. การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระนางมารีย์คืออะไร?

พระนางมารีย์พรหมจารีผู้ปฏิสนธินิรมลสิ้นพระชนม์บนโลกนี้และทรงได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์อย่างรุ่งเรืองทั้งร่างกายและวิญญาณ

2. อำนาจคำสอนในเรื่องนี้อยู่ในระดับใด?

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950 ในสมณสาส์น Munificentissimus Deus สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ตรัสว่า “เป็นสัจธรรมที่เผยแสดงโดยองค์พระผู้เป็นเจ้า”

3. สมณสาส์นเรียกร้องให้เชื่อว่าพระนางมารีย์สิ้นพระชนม์ด้วยหรือไม่?

พระนางมารีย์สิ้นพระชนม์จริง พระสมณสาส์น Munificentissimus Deus กล่าวยืนยันถึงการยกขึ้นสวรรค์อย่างรุ่งเรืองทั้งกายและวิญญาณของพระนางการประกาศข้อความจริงอย่างสง่านี้เป็น “สัจธรรมที่เผยแสดงโดยองค์พระผู้เป็นเจ้า”

4. ทำไมพระนางมารีย์ต้องสิ้นพระชนม์ในเมื่อพระนางปฏิสนธินิรมลและปราศจากบาปใดๆ?

การปราศจากบาปกำเนิดและบาปมลทินอื่นใด เป็นคนละเรื่องกับการได้รับเกียรติในสถานภาพไม่รู้ตายนี้ พระเยซูเจ้าเองทรงปราศจากปากกำเนิดหรือมลทินอื่นใด แต่พระองค์ก็สิ้นพระชนม์ สำหรับพระแม่มารีย์ ความตายไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องจากการลงโทษเพราะกระทำบาป พระวรกายของพระนางมารีย์โดยธรรมชาติของความรู้ตาย สอดคล้องกับชีวิตพระบุตรของพระนาง คือจำนนต่อกฎธรรมชาติของความตาย

5. มีร่องรอยอะไรเป็นหลักฐานอ้างถึงการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระนางมารีย์หรือไม่?

นักบุญ ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงบันทึกว่า ร่องรอยหลักฐานแรก ๆ ของความเชื่อในเรื่องเสด็จสู่สวรรค์อยู่ในหนังสือพระคัมภีร์สารบบที่สอง (Apocryphal accounts) ใน Transitus Mariae ซึ่งเขียนขึ้นราว ๆ ศตวรรษที่ 2 หรือ 3

6. คำสอนนี้มีการอ้างอิงจากพื้นฐานพระคัมภีร์หรือไม่?

แม้พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ไม่ได้พูดถึงอย่างแจ้งชัดเกี่ยวกับการเสด็จสู่สวรรค์ของพระนางมารีย์ แต่ชี้ชัดให้เห็นถึงพื้นฐานเรื่องนี้ โดยย้ำอย่างแข็งขันถึงการร่วมเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ของพระนางมารีย์กับชีวิตของพระเยซูเจ้า ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ซึ่งเห็นได้จากวันที่พระนางมารีทรงปฏิสนธินิรมล เพื่อรับพระผู้ไถ่สู่ครรภ์ของพระนางอย่างอัศจรรย์ เป็นหนึ่งในการมีส่วนร่วมพันธกิจของพระบุตร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถ่ายกู้โลกของพระเยซูเจ้า ทำให้พระนางร่วมชีวิตการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้า ทำใหพระนางร่วมชีวิตกับพระบุตรทั้งกายและวิญญาณ มีข้อความในพระคัมภีร์ที่มีเหตุผล เพียงพอที่จะสนับสนุนเรื่องการเสด็จขึ้นสวรรค์นี้ แม้ไม่ได้เขียนออกมาเป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจนก็ตาม

7. มีข้อความบ่งชี้จากพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมหรือไม่?

พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ทรงชี้ให้เห็นข้อพระคัมภีร์ไหลตอนที่จงใจใช้คำพูดในลักษณะเปิดกว้าง มากกว่าที่จะอธิบายเรื่องการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระนางมารีย์ หนังสือสดุดีกล่าวว่า “เสด็จขึ้นมาประทับเถิด พระเจ้าข้า ยังหีบพันธสัญญาที่ประทับของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้ศักดิ์สิทธิ์” (สดด 131:8) หีบพันธสัญญาสร้างจากไม้ที่ไม่รู้เน่าเปื่อยเสื่อมสลาย และวางไว้ในพระวิหารของพระเจ้า เช่นเดียวกับพระกายอันบริสุทธิ์ยิ่งของพระนางมารีย์ได้รับการเก็บรักษาให้พ้นจากการเน่าเปื่อยย่อยสลายในหลุมศพ และได้รับการยกขึ้นไปรับสิริรุ่งโรจน์ในสรวงสวรรค์ นอกจากนี้พระคัมภีร์ยังบรรยายถึงพระนางว่า เป็นพระราชินีผู้เสด็จเข้าสู่เมืองสวรรค์อย่างผู้มีชัย และประทับเบื้องขวาของพระผู้ไถ่ สดด 44: 10-14

8. ข้อความจากพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มีกล่าวถึงเรื่องนี้บ้างไหม?

นักปราชญ์พระศาสนจักรตระหนักเรื่องการเสด็จสู่สวรรค์ของพระนางมารีย์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงสตรีผู้หนึ่งสวมอาภรณ์ที่สว่างเจิดจ้าดั่งดวงอาทิตย์ ซึ่งนักบุญยอห์นอัครสาวกได้เพ่งพิศ (วว 12.1) และในพระวรสารนักบุญลูกา 1:28 “วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด ๆ” ผู้เขียนมองเห็นรหัสธรรมแห่งการเสด็จขึ้นสวรรค์ว่า พระนางมารีย์ทรงเปี่ยมด้วยพระพร และทำให้พระนางได้รับพระหรรษทานพิเศษ ซึ่งตรงกันข้ามกับที่เอวาได้รับเมื่อครั้งกระโน้น

9. เราจะประยุกต์คำสอนนี้ให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?

ตามคำแนะนำของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 โดยการรำพึงเพ่งพิศถึงความรุ่งเรืองของพระนางมารีย์ เราทราบดีว่าโลกนี้ไม่ใช่บ้านแท้นิรันดรของเรา หากเราอาศัยอยู่ในโลกนี้ โดยมีใจจดจ่อถึงสิ่งที่เป็นนิรันดร์ที่เราจะได้มีส่วนร่วมในพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระนาง ก็ยิ่งจะทำให้การใช้ชีวิตในโลกนี้สวยงามและมีคุณค่ามากขึ้น

เราต้องไม่สูญเสียความสงบสันติในจิตใจ แม้อยู่ท่ามกลางความยากลำบากมากมายในแต่ละวัน เครื่องหมายแห่งความสว่างรุ่งโรจน์ในการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระนางมารีย์ จะมาถึงเรามากยิ่งขึ้นเมื่อเราเผชิญกับเงาของความทุกข์ยาก ที่รุมเร้าเข้ามาในชีวิต

เราสามารถมั่นใจได้ว่า จากเบื้องบนพระแม่มารีย์ทรงติดตามดูแลทุกย่างก้าวของเราด้วยความห่วงใย ด้วยพระทัยอ่อนโยนพระแม่ทรงขับไล่ความมืดและความทุกข์ลำบาก พระหัตถ์ของพระแม่ทรงสร้างความมั่นใจแก่เรา และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องนี้ ขอให้เรามั่นคงในการมอบตนเอง บนหนทางชีวิตคริสตชนไม่ว่าจะไปที่ใด ขอให้พระอารักขญาณของพระองค์ทรงนำทางเรา และขอให้เรามอบความวางใจในชีวิตไว้ในการชี้นำของพระนางเสมอเถิด

Related posts

Leave a Comment