คำขอที่ไม่เคยถูกปฏิเสธ

คำขอที่ไม่เคยถูกปฏิเสธ

บทความจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 211 หน้า 4-5

พระเยซูคริสตเจ้าและพระมารดามารีย์ได้รับเชิญไปงานมงคลสมรส ที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลี พระมารดาตรัสแก่พระบุตรว่า “พวกเขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” คำพูดประโยคนี้ พระนางตั้งใจขอพระบุตรให้บรรเทาความเดือดร้อนของคู่บ่าวสาว เพราะเครื่องดื่มไม่มีแล้ว พระเยซูตรัสตอบว่า “หญิงเอ๋ย ทำไมท่านและเราต้องมากังวลกับเรื่องนี้ ยังไม่ถึงเวลาของเรา” พระองค์หมายถึงเวลาแห่งการเทศนาทั่วแคว้นยูเดียและการทำอัศจรรย์

คำตอบของพระองค์ดูจะเป็นการปฏิเสธคำร้องของพระนางมารีย์ พระคัมภีร์กล่าวถึงความอ่อนหวานแห่งความเมตตากรุณาของพระนางมารีย์ พระคัมภีร์กล่าวถึงความอ่อนหวานแห่งความเมตตากรุณาของพระนางมารีย์ เหล้าองุ่นหมดแล้ว คู่บ่าวสาวเดือดร้อน ไม่มีใครของร้องพระนางมารีย์ให้พูดกับพระบุตรของพระแม่เพื่อช่วยปลอบใจเจ้าภาพในเวลาคับขันอับจน

นักบุญเบอร์นาดีนแห่งเซียนนา

กล่าวว่า “ดวงพระทัยของพระนางมารีย์อ่อนหวานสงสารผู้ที่เป็นทุกข์ พระนางจึงสวมตำแหน่งของผู้บรรเทาทุกข์โดยไม่มีใครขอร้อง พระมารดาวิงวอนพระบุตรโปรดทำอัศจรรย์ โดยไม่มีใครขอร้อง พระแม่ยังช่วยขนาดนี้ และถ้ามีใครขอร้อง พระแม่จะช่วยขนาดไหน”

นักบุญคริสโตสโซม

กล่าวว่า “พระบุตรทรงยอมแพ้ต่อความปรารถนาของพระมารดา แม้พระองค์ตรัสว่า ยังไม่ถึงเวลาของพระองค์ แต่พระองค์ทรงทำตามคำขอร้องของพระมารดาพระนางพารีย์พูดกับคนรับใช้ว่า “จงทำตามที่ท่านสั่ง” พระเยซูเจ้าตรัสสั่งให้เติมน้ำเต็มโอ่ง น้ำเปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่นดีเลิศ เจ้าบ่าวและทุกคนในครอบครัวดีใจ ให้เราพิจารณาถึงความสำคัญของพระนางมารีย์ในการขอหรรษทานจากพระเจ้าเพื่อเราในคราวจำเป็น และด้วยความเอื้อเฟื้อเห็นอกเห็นใจพระนางมารีย์พร้อมเสมอที่จะช่วยเราทุกเมื่อทุกขณะ”

นักบุญโบนาเวนตูรา

กล่าวว่า “พระองค์ทรงฟังคำวิงวอนทุกประการของพระนาง บุญกุศลของพระนางยิ่งใหญ่ต่อหน้าพระเจ้า จนคำวิงวอนของพระนางไม่เคยถูกปฏิเสธ คำวิงวอนของพระนางไม่เคยถูกปฏิเสธ คำวิงวอนของนักบุญทั้งหลายเป็นคำวิงวอนของผู้รับใช้ของพระเจ้า แต่คำวิงวอนของพระนางมารีย์เป็นคำวิงวอนของพระมารดาพระเจ้า ซึ่งนักปราชญ์ของพระศาสนจักรเห็นพ้องว่า เป็นเหมือนคำบัญชาของพระบุตรผู้ทรงรักพระมารดาอย่างอ่อนหวานลึกซึ้ง ด้วยเหตุนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่คำวิงวอนของพระนางมารีย์จะถูกเมินเฉย

นักบุญลอเรนซ์

กล่าวว่า “พระบุตรได้ให้พระมารดาของพระองค์มีส่วนร่วมในพระฤทธานุภาพของพระองค์ พระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพยิ่งนัก ได้ทำให้พระมารดาของพระองค์ทรงฤทธานุภาพด้วย นั่นก็คือฤทธานุภาพในการรับความช่วยเหลือจากพระบุตรของพระนางผู้ทรงเป็นพระเจ้า พระนางจะได้รับทุกสิ่งที่ขอจากพระองค์”

นักบุญเกรโกรี่แห่งนิกโคดีเมีย

ยืนยันกับคนบาปว่า “ถ้าเขาทั้งหลายไปพึ่งพระแม่ด้วยความตั้งใจที่จะปรับปรุงการดำรงชีพเสียใหม่ พระแม่จะช่วยเขาทั้งหลายให้รอดด้วยคำวิงวอนของพระแม่ พระแม่มีพระฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ไพศาล ถึงแม้บาปของเราจะมากมายขนาดไหน ก็ไม่สามารถเอาชนะความเมตตากรุณาของพระแม่ ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งพระฤทธานุภาพของพระแม่ เพราะพระผู้สร้างถือว่าพระสิริโรจนาของพระแม่เป็นพระสิริรุ่งโรจนาของพระองค์เอง”

นักบุญปีเตอร์ เดเมียน

กล่าวว่า “ไม่มีอะไรที่พระแม่ทรงทำไม่ได้ พระแม่สามารถช่วยคนที่หมดหวังให้รอดได้”

นักบุญเยอร์ทรูด

ได้รับการเผยว่า “พระหรรษทานทั้งหมดที่เราขอโดยอาศัยพระนางมารีย์เราจะได้รับ เธอได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสกับพระมารดามารีย์ว่า “ใครก็ตามที่ขอความช่วยเหลือจากพระแม่ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะดำรงชีวิตให้ดีขึ้น จะได้รับ”

นักบุญเบอร์นาร์ด

กล่าวว่า “ให้เราแสวงหาพระหรรษทานโดยผ่านทางพระนางมารีย์ เพราะพระแม่เป็นพระมารดา ไม่มีใครกล้าปฏิเสธคำวิงวอนของพระแม่เป็นพระมารดา ไม่มีใครกล้าปฏิเสธคำวิงวอนของพระแม่ เราจะได้รับสิ่งที่เราขอจากพระเจ้าเพราะพระแม่เป็นพระมารดาของพระเจ้า พระบุตรไม่สามารถปฏิเสธคำวิงวอนของพระมารดา และจะประทานทุกสิ่งที่พระแม่ขอจากพระองค์”

นักบุญปีเตอร์เดเมียน

กล่าวว่า “พระนางพรหมจารีมารีย์ทรงรักเราด้วยความรักที่ไม่มีสิ่งใดหรือใครเอาชนะได้ แม้นักบุญทั้งหลายรักพระแม่อย่างร้อนรน ความรักของพวกท่านต่อพระแม่ยังเทียบกับความรักของพระแม่ต่อพวกท่านไม่ได้”

นักบุญออกัสติน

กล่าวว่า “ในสวรรค์ นักบุญมีฤทธิ์อำนาจในการขอพระหรรษทานจากพระเจ้า สำหรับผู้ที่สวดภาวนาวอนขอความช่วยเหลือ แต่เนื่องจากพระแม่มีฤทธิ์อำนาจมากที่สุดในสวรรค์ยิ่งกว่านักบุญทั้งหลายรวมกัน พระแม่จึงกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการขอความเมตตากรุณาของพระเจ้าสำหรับเรา”

นักบุญบริยิด

ได้ยินพระมหาไถ่ของเราวันหนึ่งตรัสกับพระนางพรหมจารีมารีย์ว่า “จงขอจากเรา อะไรก็ได้ที่ท่านปรารถนา เพราะคำวิงวอนของท่านจะต้องผลิดอกออกผล…”

พระแม่ไม่สนใจความผิดต่าง ๆ ของคนบาป แต่สนใจในท่าทีที่เขามาขอความช่วยเหลือจากพระแม่ ถ้าเขามาหาพระแม่ด้วยความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข พระแม่ก็จะต้อนรับเขา บำบัดรักษาบาดแผลของเขา การเสนอวิงวอนของพระแม่ จะนำความรอดมาให้เขา ไม่ว่าบาปของมนุษย์จะหนักขนาดไหนก็ตาม ถ้าเขากลับคืนมาหาพระแม่ พระแม่พร้อมเสมอที่จะต้อนรับเขาทันที พระแม่ไม่สนใจจำนวนหรือความหนักเบาของบาปที่เขาได้ทำ พระแม่จะไม่เมินเฉยแต่จะทาเขาด้วยน้ำมันและรักษาบาดแผลของเขาเพราะ พระแม่เป็นพระมารดาแห่งความเมตตากรุณา

Related posts

Leave a Comment