คำสอนของพระสันตะปาปา

คำสอนของพระสันตะปาปา

จากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 214 หน้า 20

อย่างปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในภาพฝันว่า แม่พระอ่อนหวานและเมตตายิ่งกว่าพระเจ้า

ช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2017 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเป็นประธานการสวดสายประคำหน้ารูปแม่พระแห่งฟาติมา โอกาสเตรียมสมโภชแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมาครบ 100 ปี พิธีนี้จัดที่สักการสถานแม่พระแม่พระแม่ฟาติมา ประเทศโปรตุเกส ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 500,000 คน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

“มีคำพูดว่า ‘เดินทางจาริกไปกับแม่พระ… แต่แม่พระองค์ไหนล่ะ’

แม่พระผู้ทรงเป็นอาจารย์ชีวิตฝ่ายจิตและเป็นบุคคลแรกที่ติดตามพระเยซูเจ้าบนทางแคบๆ แห่งไม้กางเขน เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตแก่เรา หรือเป็นแม่พระที่เราเข้าถึงไม่ได้ และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะดำเนินชีวิตเลียนแบบท่าน แม่พระผู้ได้รับพระพรเพราะเชื่อในพระวาจาของพระเจ้าและทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ หรือแม่พระที่เป็นแค่รูปพลาสติก ซึ่งเราวอนขอสิ่งที่เราอยากได้ แม่พระแห่งพระวรสารซึ่งได้รับการถวายเกียรติจากพระศาสนจักรในคำภาวนา หรือแม่พระที่เราทำขึ้นมาเอง แม่พระผู้อ่อนหวานกว่าพระเยซูเจ้า แม่พระผู้เมตตายิ่งกว่าลูกแกะของพระเจ้า ซึ่งถูกฆ่าตายเพื่อเรา แน่นอนว่าเราไม่ควรปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในภาพฝันที่นำเสนอแม่พระว่าอ่อนหวานและเมตตายิ่งกว่าพระเจ้าพระบิดา และพระคริสตเจ้า

เมื่อใดที่เราพูดว่าบาปคือการตัดสินลงโทษของพระเจ้า โดยไม่พูดตามที่พระวรสารกล่าวไว้ว่า บาปจะได้รับการอภัยด้วยพระเมตตาของพระเจ้า การพูดแบบนี้แหละคือความอยุติธรรมอันร้ายแรงต่อพระหรรษทานของพระเจ้า ความเมตตาต้องได้รับการจัดสรรก่อนการติดสินลงโทษ และในทุกกรณี การตัดสินลงโทษของพระเจ้าจะแสดงความในความสว่างแห่งพระเมตตาของพระองค์เสมอ ความเมตตาของพระเจ้าไม่ปฏิเสธความยุติธรรม ดังนั้นจึงไม่มีความเชื่อที่ตั้งอยู่บนความกลัว ความลับ หรือนิมิตต่างๆ แต่ความเชื่อตั้งอยู่บนพระวรสารและความรัก

เมื่อใดที่เรามองแม่พระด้วยความเชื่อ เราเห็นความสุภาพอ่อนโยนและความอ่อนน้อมถ่อมตน สิ่งนี้ไม่ใช่ความดีในความอ่อนแอ แต่คือความดีในความเข้มแข็งต่างหาก”

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงภาวนาและถวาย “ดอกกุหลาบสีทอง” แด่รูปแม่พระฟาติมา ณ วัดน้อยแห่งการประจักษ์ของแม่พระ นับเป็นครั้งที่ 3 ที่พระสันตะปาปาถวายดอกกุหลาบสีทองในระหว่างการแสวงบุญแม่พระฟาติมา พระสันตะปาปาองค์แรกที่ถวายดอกกุหลาบสีทองคือ สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ถวายวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1965 ส่วนพระสันตะปาปาองค์ที่สอง ที่ถวายกุหบาลสีทองคือสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงถวายวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2010

Related posts

Leave a Comment