จงไปขอนักบุญโยเซฟ

จงไปขอนักบุญโยเซฟ

บทความจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 212 หน้า 14-15

 

“นักบุญโยเซฟได้รับเลือกท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลาย ให้เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองพระนางมารีย์พรหมจารี พระมารดาของพระเจ้า เป็นบิดาผู้อารักขาอุปถัมภ์เลี้ยงดูพระกุมารเยซู ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทางไว้วางใจ สำหรับแผนการของพระเจ้าในการไถ่กู้มนุษยชาติ”

นักบุญเบอร์นาร์ด

คุณค่าที่แท้จริงและสิทธิพิเศษที่นักบุญโยเซฟได้รับ ไม่สามารเป็นที่เข้าใจหรือชื่นชมได้ หากไม่มีคำอธิบายที่แน่ชัด พระบุตรพระเจ้าเชื่อฟังนักบุญโยเซฟและพระนางมารีย์เป็นเวลาถึง 30 ปี นักบุญโยเซฟจึงมีศักดิ์ศรีเหนือนักบุญทั้งหลาย

พระนางมารีย์เผยแสดงต่อนักบุญบริจิตว่า

นักบุญโยเซฟกล่าวแต่สิ่งที่ไพเราะเสมอ ท่านได้รับสิริรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่ นักเทววิทยากล่าวว่าพระหรรษทานที่ได้รับในชีวิตนี้เป็นเครื่องวัดสิริรุ่งโรจน์ที่จะได้รับในสวรรค์ เราจึงมั่นใจว่า นักบุญโยเซฟอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุด

นักบุญเปาโลอธิบายว่า เป็นกฎพื้นฐานของพระเจ้า คือเมื่อพระองค์ทรงเลือกสรรบุคคลมาทำงานของพระองค์ พระองค์จะประทานพระหรรษทานที่จำเป็นให้

เราชื่นชมที่นักบุญโยเซฟเป็นผู้โปรดปรานของพระเจ้า ผ่านทางพระหรรษทานและความไว้วางใจที่ท่านได้รับผ่านทางสามพระบุคคล

พระบิดาประทานพระบุตรแต่พระองค์เดียวของพระองค์ให้ท่านเป็นผู้ปกครอง

พระบุตรทรงมอบพระองค์เองแด่ท่าน ให้ท่านคุ้มครองดูแลและพระองค์ทรงเชื่อฟังท่าน

พระจิตเจ้าทรงไว้ใจให้ท่านดูแลพระนางมารีย์ในฐานะหัวหน้าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

โมเสสต้องการเห็นพระเจ้ามาก แต่ท่านได้รับความสุขจากการได้พบพระเจ้าเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น แต่นักบุญโยเซฟได้อุ้มพระเยซูเจ้าไว้ในอ้อมแขน ได้เรียกพระองค์ว่าบุตร และได้ยินพระกุมารเรียกท่านว่า บิดา

บทบาทอันรุ่งโรจน์ของนักบุญโยเซฟในฐานะผู้คุ้มครองของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์และบิดาผู้ดูแลพระกุมาร มีบันทึกไว้อย่างงดงามในพระวรสารนักบุญลูกา

“เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเริ่มเทศนาสั่งสอนนั้น มีพระชนมราวสามสิบพรรษา คนทั่วไปคิดว่าพระองค์เป็นบุตรของโยเซฟ” (ลก 3:23)

นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา กล่าวว่า

เธอไม่เคยขอสิ่งใดจากนักบุญโยเซฟแล้วไม่ได้รับ

นักบุญฟรังซิส เดอ ซาล์ส พระสังฆราชแห่งเจนีวา เชื่อและสอนว่า

ในขณะที่พระเจ้าทรงมอบอำนาจแก่นักบุญท่านอื่น ๆ ให้ช่วยพวกเรา เมื่อต้องการความช่วยเหลือ นักบุญโยเซฟได้รับอภิสิทธิ์ในการช่วยเหลือทุก ๆ ความต้องการของเรา

แม้ความเป็นมนุษย์ของนักบุญโยเซฟปกป้องท่านไม่ให้สั่งพระเจ้า แต่พระเยซูเจ้าทรงรับคำภาวนาของท่าน ในฐานะคำขอจากบิดา และให้ทุกสิ่งที่ท่านขอ

“จงไปขอนักบุญโยเซฟ” ด้วยความเชื่อมั่นจากนักบุญที่เงียบ ๆ องค์นี้ ด้วยความใจดีในฐานะความเป็นบิดา พระองค์จะรับฟังคำวอนขอของท่าน เพราะท่านทำให้พระองค์เป็นพระเจ้าของทุกคน และพระราชาแห่งสรรพสิ่งทั้งหลาย

 

Related posts

Leave a Comment