แม่พระฟาติมากับกิจศรัทธาวันเสาร์ต้นเดือน

แม่พระฟาติมากับกิจศรัทธาวันเสาร์ต้นเดือน

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1917 แม่พระส่งประจักษ์มาที่ฟาติมา และตระหนักถึงความศรัทธาต่อดวงพระทัยนิรมลทินของพระนาง ด้วยการทำกิจศรัทธาวันเสาร์ต้นเดือนหลังจากอนุญาตให้เด็ก 3 คนได้เห็นภาพนรก พระนางมารีย์ตรัสว่า

ลูกได้เห็นนรกแล้ว ที่ซึ่งวิญญาณของคนบาปน่าสงสารตกลงไป เพื่อช่วยพวกเขาทั้งหลายพ้นจากไฟชั่วนิรันดร์ พระเจ้าทรงปรารถนาให้โลกมีความศรัทธาต่อดวงใจนิรมลทินของแม่  หากมนุษย์ทำตามที่แม่ขอร้องวิญญาณมากมายจะรอดไปสวรรค์ โลกจะมีสันติภาพ แม่กลับมาขอให้คริสตชนรับศีลศักดิ์สิทธิ์ และใช้โทษบาปในวันเสาร์ต้นเดือน…”

อีก 8 ปีต่อมาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1925 พระนางพรหมจารีมารีย์ และพระกุมารเยซูได้ประจักษ์มาแก่ลูซีอาผู้เดียวเท่านั้น พระแม่ได้วางพระหัตถ์บนไหล่ของเธอ และให้เธอได้เห็นดวงพระทัยของพระนางถูกล้อมรอบด้วยหนาม แล้วพระกุมารเยซูตรัสว่า

“จงสงสารดวงพระทัยของพระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของเรา ที่ถูกล้อมรอบด้วยหนาม คนอกตัญญูทิ่มแทงดวงพระทัยของพระนางอยู่ทุกขณะไม่มีใครใช้โทษบาปแทนคนเหล่านั้น”

พระแม่ได้ตรัสเพิ่มเติมว่า

“ลูกรักจงมองดูดวงใจของแม่ถูกล้อมรอบด้วยหนาม คนอกตัญญูทิ่มแทงดวงใจของแม่ตลอดเวลา ด้วยการสบประมาท และความอกตัญญู ขอลูกช่วยบรรเทาใจแม่ แม่สัญญาจะประทานพระหรรษทานที่จำเป็น เมื่อลูกใกล้จะสิ้นใจสำหรับความรอดของวิญญาณ แก่คนที่ทำกิจศรัทธาในวันเสาร์ต้นเดือน 5 ครั้งติดต่อกัน โดยรับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท สวดลูกประคำหนึ่งสายตามข้อรำพึงอยู่เป็นเพื่อนแม่ พร้อมกับตั้งใจใช้โทษบาปแทนคนบาปที่ทำผิดต่อดวงใจนิรมลของแม่”

เพราะคนบาปได้ทำผิดต่อดวงพระทัยนิรมลของพระนางพรหมจารีมารีย์ พระมารดาของพระเยซูเจ้า ด้วยการบ่อนทำลายการปฏิสนธินิรมลของพระนาง ปฏิเสธการเป็นพรหมจารีตลอดกาลของพระนาง และไม่เชื่อว่าพระนางทรงเป็นพระมารดาของพระเจ้า รวมทั้งไม่ยอมรับพระนางเป็นพระมารดาแห่งมนุษยชาติ และยังปลูกฝังการเมินเฉย การดูหมิ่นสบประมาท และความเกลียดชังต่อพระนางมารีย์ในดวงใจของเด็ก ๆ และการทุราจารต่อรูปศักดิ์สิทธิ์ของพระนาง

ทำไมต้องเป็นวันเสาร์ต้นเดือน ?

เพราะเป็นวันที่เราคริสตชนทั่วโลกถวายพระเกียรติแด่พระนางพรหมจารีมารีย์ ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรก พระนางได้แสดงความเชื่อ ความหวังใจ และความรักต่อพระเยซูเจ้า ก่อนพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ

บทภาวนาต่อพระนางมารีย์ในวันเสาร์ต้นเดือน

ข้าแต่พระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล พระมารดาของพระเจ้าและของมนุษยชาติ ผู้ทรงเป็นพรหมจารีตลอดกาล พระแม่ได้ส่งประจักษ์มาแก่เด็ก 3 คนที่ฟาติมา และทรงขอให้คริสตชนบรรเทาดวงพระทัยของพระแม่ที่ถูกทิ่มแทงด้วยการสบประมาท และความอกตัญญูของมนุษยชาติ

ลูกทั้งหลายเข้ามาวิงวอนโปรดทรงเมตตาอภัยบาปทั้งปวง ที่มนุษยชาติได้กระทำ ทั้งด้วยการเมินเฉยการดูหมิ่นสบประมาท และการเกลียดชังพระบุตรของพระแม่ ทั้งด้วยการทำลายรูปศักดิ์สิทธิ์และการทุราจารต่างๆ

ลูกขอบรรเทาดวงพระทัยนิรมลของพระแม่ และใช้โทษบาป ทั้งของตนเองและของผู้อื่น ด้วยการทำกิจศรัทธาวันเสาร์ต้นเดือน รับศีลอภัยบาป และสวดสายประคำ ขอพระแม่โปรดประทานสันติภาพในดวงใจของมนุษย์ ในครอบครัว ในสังคม และในโลก เพื่อมนุษยชาติทั้งมวลจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในความคุ้มครองของพระแม่ตลอดไป

Related posts

Leave a Comment