แม่พระฟาติมากับกิจศรัทธาวันเสาร์ต้นเดือน

แม่พระฟาติมากับกิจศรัทธาวันเสาร์ต้นเดือน   เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1917 แม่พระส่งประจักษ์มาที่ฟาติมา และตระหนักถึงความศรัทธาต่อดวงพระทัยนิรมลทินของพระนาง ด้วยการทำกิจศรัทธาวันเสาร์ต้นเดือนหลังจากอนุญาตให้เด็ก 3 คนได้เห็นภาพนรก พระนางมารีย์ตรัสว่า “ลูกได้เห็นนรกแล้ว ที่ซึ่งวิญญาณของคนบาปน่าสงสารตกลงไป เพื่อช่วยพวกเขาทั้งหลายพ้นจากไฟชั่วนิรันดร์ พระเจ้าทรงปรารถนาให้โลกมีความศรัทธาต่อดวงใจนิรมลทินของแม่  หากมนุษย์ทำตามที่แม่ขอร้องวิญญาณมากมายจะรอดไปสวรรค์ โลกจะมีสันติภาพ แม่กลับมาขอให้คริสตชนรับศีลศักดิ์สิทธิ์ และใช้โทษบาปในวันเสาร์ต้นเดือน…” อีก 8 ปีต่อมาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1925 พระนางพรหมจารีมารีย์ และพระกุมารเยซูได้ประจักษ์มาแก่ลูซีอาผู้เดียวเท่านั้น พระแม่ได้วางพระหัตถ์บนไหล่ของเธอ และให้เธอได้เห็นดวงพระทัยของพระนางถูกล้อมรอบด้วยหนาม แล้วพระกุมารเยซูตรัสว่า “จงสงสารดวงพระทัยของพระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของเรา ที่ถูกล้อมรอบด้วยหนาม คนอกตัญญูทิ่มแทงดวงพระทัยของพระนางอยู่ทุกขณะไม่มีใครใช้โทษบาปแทนคนเหล่านั้น” พระแม่ได้ตรัสเพิ่มเติมว่า “ลูกรักจงมองดูดวงใจของแม่ถูกล้อมรอบด้วยหนาม คนอกตัญญูทิ่มแทงดวงใจของแม่ตลอดเวลา ด้วยการสบประมาท และความอกตัญญู ขอลูกช่วยบรรเทาใจแม่ แม่สัญญาจะประทานพระหรรษทานที่จำเป็น เมื่อลูกใกล้จะสิ้นใจสำหรับความรอดของวิญญาณ แก่คนที่ทำกิจศรัทธาในวันเสาร์ต้นเดือน 5 ครั้งติดต่อกัน โดยรับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท สวดลูกประคำหนึ่งสายตามข้อรำพึงอยู่เป็นเพื่อนแม่ พร้อมกับตั้งใจใช้โทษบาปแทนคนบาปที่ทำผิดต่อดวงใจนิรมลของแม่” เพราะคนบาปได้ทำผิดต่อดวงพระทัยนิรมลของพระนางพรหมจารีมารีย์ พระมารดาของพระเยซูเจ้า ด้วยการบ่อนทำลายการปฏิสนธินิรมลของพระนาง ปฏิเสธการเป็นพรหมจารีตลอดกาลของพระนาง และไม่เชื่อว่าพระนางทรงเป็นพระมารดาของพระเจ้า รวมทั้งไม่ยอมรับพระนางเป็นพระมารดาแห่งมนุษยชาติ และยังปลูกฝังการเมินเฉย การดูหมิ่นสบประมาท และความเกลียดชังต่อพระนางมารีย์ในดวงใจของเด็ก ๆ และการทุราจารต่อรูปศักดิ์สิทธิ์ของพระนาง ทำไมต้องเป็นวันเสาร์ต้นเดือน ? เพราะเป็นวันที่เราคริสตชนทั่วโลกถวายพระเกียรติแด่พระนางพรหมจารีมารีย์ ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรก พระนางได้แสดงความเชื่อ ความหวังใจ และความรักต่อพระเยซูเจ้า ก่อนพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ บทภาวนาต่อพระนางมารีย์ในวันเสาร์ต้นเดือน ข้าแต่พระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล พระมารดาของพระเจ้าและของมนุษยชาติ ผู้ทรงเป็นพรหมจารีตลอดกาล พระแม่ได้ส่งประจักษ์มาแก่เด็ก 3 คนที่ฟาติมา และทรงขอให้คริสตชนบรรเทาดวงพระทัยของพระแม่ที่ถูกทิ่มแทงด้วยการสบประมาท และความอกตัญญูของมนุษยชาติ ลูกทั้งหลายเข้ามาวิงวอนโปรดทรงเมตตาอภัยบาปทั้งปวง ที่มนุษยชาติได้กระทำ ทั้งด้วยการเมินเฉยการดูหมิ่นสบประมาท และการเกลียดชังพระบุตรของพระแม่ ทั้งด้วยการทำลายรูปศักดิ์สิทธิ์และการทุราจารต่างๆ ลูกขอบรรเทาดวงพระทัยนิรมลของพระแม่ และใช้โทษบาป ทั้งของตนเองและของผู้อื่น ด้วยการทำกิจศรัทธาวันเสาร์ต้นเดือน รับศีลอภัยบาป และสวดสายประคำ…

Read More

นักบุญฌานน์ ฟรังซัวส เดอ ชองตาล

นักบุญฌานน์ ฟรังซัวส เดอ ชองตาล บทความจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 216 เดือน พ.ย. – ธ.ค. 2017     เป็นชาวฝรั่งเศส เธอต้องกลายเป็นหม้ายเมื่อเธอสูญเสียสามี เพราะอุบัติเหตุในการล่าสัตว์ ขณะนั้นเธอมีอายุเพียง 29 ปีเท่านั้น เธอต้งเผชิญชีวิตด้วยความกล้าหาญยิ่ง ต้องเลี้ยงดูอบรมบุตรทั้ง 6 คน และเธอยังพยายามหาเวลาช่วยเหลือคนยากจน และคนเจ็บป่วยด้วย ฌานน์ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิต เมื่อได้พบกับนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ ซึ่งเป็นผู้แนะนำเธอบนหนทางแ่หงชีวิตนักบวช พระสังฆราชผู้ยิ่งใหญ่องค์นี้ ได้แนะนำหนทางแห่งชีวิตภายใน ซึ่งตรงกับอุปนิสัยใจคอของเธอเป็นอย่างยิ่ง นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ ได้ช่วยเธอให้ตั้งคณะนักบวชขึ้นคณะหนึ่งชื่อว่า “คณะแม่พระเสด็จเยี่ยม” และให้เธอเป็นผู้ปกครองดูแลคณะนักบวชนี้ ซึ่งเธอได้ปกครองด้วยความสุขุมรอบคอบอย่างยิ่ง เธอเป็นคนพูดน้อยแต่ทำกิจการดีต่าง ๆ มากมาย ฌานน์ถูกทดลองต่าง ๆ นานา แต่ได้สู้ทนอย่างวีรสตรี เธอเป็นแบบอย่างของ “มารดาผู้ให้การอบรม” ทั้งสำหรับผู้เป็นมารดาและครูทั้งหลายด้วย เธอมีความรักเมตตาต่อคนจน คนป่วย และคนโรคเรื้อน คำสอนของนักบุญฌานน์ ฟรังซัวส เดอ ชองตาล   ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อและข้าพเจ้าขอมอบตัวไว้ในความรัก ที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระองคื พระเจ้าทรงชี้นำผู้ที่มอบความวางใจในพระองคื พระเจ้ามิได้ยินดีในความผิดของเรา แต่ทรงมีความเพียรต่อความผิดที่เรายังไม่สามารถแก้ไขได้ ที่ไหนมีความสงบสันติ พระเจ้าทรงประทับอยู่ ขอพระเจ้าทรงเป็นพละกำลัง เป็นสันติสุขและเป็นการปลอบประโลมของเรา ความรักเรียกร้องให้แสดงออกทางกิจการ กิจการทุกอย่างของเราจะกลายเป็นคำภาวนา ถ้าเรากระทำเพื่อพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นบิดาของเรา ทรงรู้ถึงความต้องการทุกอย่างของเรา และทรงพร้อมที่จะประทานให้ ความเชื่อคือแสงสว่างของโลกใหม่ คือการค้นคว้าเพื่อเป็นนักบุญ เมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระองค์ เพียงแค่บอกรักพระองค์ก็พอแล้ว พระองค์ไม่ต้องการคำพูดยืดยาว พระแม่มารีย์เป็นเหตุแห่งความยินดีบนโลกนี้  

Read More