พระนางมารีย์ พระมารดาแห่งพระเมตตา

พระนางมารีย์ พระมารดาแห่งพระเมตตา จากหนังสือ พระเมตตาในคำสั่งสอนของบรรดาพระสันตะปาปา (Mercy in the teachings of the Popes) บทความจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 207 หน้า 2-4 ความรักเมตตาของพระเจ้าแสดงออกอย่างเต็มเปี่ยมบนไม้กางเขน และจากกางเขนนี้ พลังแห่งการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพได้แผ่ขยายไปสู่โลกโดยอาศัยพระจิตเจ้า ประวัติศาสตร์ทั้งมวลของมนุษยชาติได้รับชีวิตจากต้นธารนี้คือพระแม่มารีย์ พระมารดาแห่งพระเมตตา ผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ของชีวิตใหม่ที่ได้รับจากความรักของพระเจ้า นั่นก็คือพระศาสนจักร บรรดาประชากรคริสตชน ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของพระแม่มารีย์ ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่โปรดประทานพละกำลังลงมายังพระ ศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ ประชากรได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ โดยอาศัยพระภารกิจของพระบุตรพระเจ้า และได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยพระเมตตากรุณา พระแม่มารีย์ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้ทรงแจกจ่ายพระเมตตาของพระองค์ สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 “แม้แต่บาปหนักของมนุษย์ที่เรียกร้องความยุติธรรม การลงโทษที่เหมาะสมและเป็นธรรมของพระเจ้า เราก็ต้องไม่ลืมว่า “พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาแห่งพระเมตตา และพระเจ้าแห่งความบรรเทาใจทั้งปวง” และพระองค์ทรงแต่งตั้งพระแม่มารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ให้ทรงเป็นผู้รับใช้แจกจ่ายพระพรแห่งพระเมตตาของพระองค์อย่างกว้างขวาง ขอพระแม่ผู้ทรงมีประสบการณ์ถึงความทุกข์ยากของชีวิตบนโลกมนุษย์ ความเหนื่อยล้าของงานประจำวัน ความลำเค็ญและความยากลำบากของความยากจน รวมทั้งความเศร้าโศกบนเขากัลวารีโอ ขอพระแม่โปรดเสด็จมาช่วยเหลือพระศาสนจักรและมนุษยชาติด้วยเทอญ” พระนางมารีย์ทรงมีประสบการณ์พระเมตตา และทรงทำงานกระจายพระเมตตานี้ ณ เชิงกางเขน และในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้น สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 “พระนางมารีย์คือผู้ที่ได้รับพระเมตตาในลักษณะพิเศษและเฉพาะเจาะจง ซึ่งไม่มีผู้ใดเคยได้รับมาก่อน ขณะเดียวกันแม้ทรงได้รับในลักษณะพิเศษ แต่พระนางก็ยังคงบูชาถวายดวงพระทัยของ พระนางร่วมในการแสดงพระเมตตาของพระเจ้า การบูชาถวายนี้สัมพันธ์ใกล้ชิดกับกางเขนของพระบุตร ณ เชิงกางเขน บนเขากัลป์วารีโอ ซึ่งพระนางประทับยืนอยู่ การบูชาถวายของพระนางเป็นการร่วมในการเผยแสดงพระเมตตา และร่วมในความซื่อสัตย์สูงสุดของพระเจ้าต่อความรักของพระองค์เอง ต่อพันธสัญญา ซึ่งพระองค์ทรงกระทำนับแต่นิรันดรกาล และพระองค์ทรงเข้าสู่กาลเวลากับมนุษย์ กับประชากร และกับมนุษยชาติ เป็นการร่วมในการการเผยแสดงครบบริบูรณ์โดยอาศัยไม้กางเขน ไม่มีใครเคยได้รับประสบการณ์ในระดับเช่นนี้ เหมือนพระมารดาของพระผู้ทรงถูกตรึงกางเขน เป็นธรรมล้ำลึกแห่งกางเขน เป็นการพบปะระหว่างความยุติธรรมของพระเจ้ากับความรัก ซึ่งเป็น “รอยจูบ” ที่พระเมตตามอบให้แก่ความยุติธรรม” พระนางมารีย์เป็นภาพสะท้อนพระเมตตาของพระเจ้า ในสารแห่งพระเมตตา ตลอดพระชนมชีพของพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 พระคาร์ดินัลรัตซิงเกอร์ (พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16) “พระสันตะปาปายอห์น…

Read More

ชีวิตไม่ธรรมดาของนักบุญโจน ออฟ อาร์ค

ชีวิตไม่ธรรมดาของนักบุญโจน ออฟ อาร์ค “เราต้องรับใช้พระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใด” บทความจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 207 หน้า 11-14   นักบุญโจน ออฟ อาร์ค คนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา สิ้นชีพเมื่ออายุเพียง 19 ปี เธอเป็นแบบอย่างความนอบน้อมต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า หากเธอไม่ยอมรับภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้ ในการปกปักรักษาประเทศฝรั่งเศสในครั้งกระโน้น ชะตากรรมของชาวโลกทั้งมวลคงไม่เป็นอย่างทุกวันนี้ พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ตรัสถึงนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ว่า “นักบุญโจน ออฟ อาร์ค นักบุญสาวผู้มีชีวิตในช่วงปลายยุคกลาง มีอายุเพียง 19 ปี ในปี ค.ศ. 1431 นักบุญชาวฝรั่งเศสท่านนี้ได้รับการกล่าวถึงหลายครั้งในคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก เธอมีความพิเศษใกล้เคียงกับนักบุญแคทเธอรีนแห่งเซียอานา องค์อุปถัมภ์ของอิตาลีและยุโรป เธอทั้งสองเป็นหญิงสาวของประชาชน เป็นสตรีฆราวาสผู้อุทิศตน ถือพรหมจารย์ ใช้ชีวิตเฉกเช่นนักพรตผู้ถวายตนทั้งครบเพื่อพระเจ้า แม้ไม่ได้อยู่ในอาราม แต่อยู่ท่ามกลางความเป็นจริงของพระศาสนจักร และของโลกในสมัยนั้นที่ท่านทั้งสองเป็นตัวแทน “สตรีผู้กล้าหาญ” ซึ่งกล้าถือแสงแห่งพระวรสารอันยิ่งใหญ่ ส่องสว่างแก่เหตุการณ์ที่ซับซ้อนและสับสนในประวัติศาสตร์ช่วงปลายของยุคสมัยกลาง พระศาสนจักรในช่วงเวลานั้นดำเนินไปพร้อมกับวิกฤติความแตกแยกร้าวลึกในโลกตะวันออกซึ่งกินเวลายาวนานถึง 40 ปี ในปี 1380 เมื่อแคทเธอรีนแห่งเซียอานาสิ้นชีวิต ไม่เพียงแต่มีพระสันตะปาปาพระองค์เดียว แต่ยังพระสันตะปาปาปลอมด้วย (แอนตี้โป๊ป) นอกจากความวุ่นวายสับสนภายในพระศาสนจักรแล้ว ยังมีสงครามยืดเยื้อเป็นร้อยๆ ปีระหว่างฝรั่งเศสและอังกฤษที่รุนแรงและหนักหนามา โจนเกิดที่บ้านดอมเรมี หมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ตรงชายแดนระหว่างฝรั่งเศสกับลอแรน พ่อแม่เธอเป็นชาวชนบทที่มีฐานะ และเป็นคริสตชนที่ดี ศรัทธา ทำให้เธอได้รับการเลี้ยงดูในบรรยากาศของศาสนาและเชื่อในคำสอนของพระเยซูเจ้า ตั้งแต่เล็ก ๆ แล้วเธอได้แสดงความรักเมตตาต่อผู้ยากจน คนป่วย และผู้ได้รับความทุกข์ร้อนจากภาวะสงคราม เราได้ทราบจากปากของโจนเองเกี่ยวกับชีวิตความเลื่อมใสในศาสนาของเธอ ซึ่งพัฒนาเป็นประสบการณ์รหัสธรรม ในช่วงอายุ 13 ปี ผ่านทาง “เสียง” ของอัครเทวดามีคาแอล โจนรู้สึกว่าตนเองได้รับเรียกจากพระเจ้า ให้ดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างเข้มข้น และอุทิศตนเป็นคนแรกที่ปลอดปล่อยประชาชนให้เป็นอิสระ การตอบเสียงเรียกเป็นการถือปฏิญาณความบริสุทธิ์ ด้วยคำมั่นสัญญาที่จะถือชีวิตศักดิ์สิทธิ์และภาวนาร่วมพิธีบูชามิสซาทุกวัน รับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิทบ่อยๆ และใช้เวลานานสวยภาวนาเงียบๆ ต่อหน้าพระรูปพระเยซูบนไม้กางเขนและพระรูปของพระแม่มารีย์ ตั้งแต่เริ่มต้นปี 1429…

Read More