นักบุญฌานน์ ฟรังซัวส เดอ ชองตาล

นักบุญฌานน์ ฟรังซัวส เดอ ชองตาล บทความจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 216 เดือน พ.ย. – ธ.ค. 2017     เป็นชาวฝรั่งเศส เธอต้องกลายเป็นหม้ายเมื่อเธอสูญเสียสามี เพราะอุบัติเหตุในการล่าสัตว์ ขณะนั้นเธอมีอายุเพียง 29 ปีเท่านั้น เธอต้งเผชิญชีวิตด้วยความกล้าหาญยิ่ง ต้องเลี้ยงดูอบรมบุตรทั้ง 6 คน และเธอยังพยายามหาเวลาช่วยเหลือคนยากจน และคนเจ็บป่วยด้วย ฌานน์ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิต เมื่อได้พบกับนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ ซึ่งเป็นผู้แนะนำเธอบนหนทางแ่หงชีวิตนักบวช พระสังฆราชผู้ยิ่งใหญ่องค์นี้ ได้แนะนำหนทางแห่งชีวิตภายใน ซึ่งตรงกับอุปนิสัยใจคอของเธอเป็นอย่างยิ่ง นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ ได้ช่วยเธอให้ตั้งคณะนักบวชขึ้นคณะหนึ่งชื่อว่า “คณะแม่พระเสด็จเยี่ยม” และให้เธอเป็นผู้ปกครองดูแลคณะนักบวชนี้ ซึ่งเธอได้ปกครองด้วยความสุขุมรอบคอบอย่างยิ่ง เธอเป็นคนพูดน้อยแต่ทำกิจการดีต่าง ๆ มากมาย ฌานน์ถูกทดลองต่าง ๆ นานา แต่ได้สู้ทนอย่างวีรสตรี เธอเป็นแบบอย่างของ “มารดาผู้ให้การอบรม” ทั้งสำหรับผู้เป็นมารดาและครูทั้งหลายด้วย เธอมีความรักเมตตาต่อคนจน คนป่วย และคนโรคเรื้อน คำสอนของนักบุญฌานน์ ฟรังซัวส เดอ ชองตาล   ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อและข้าพเจ้าขอมอบตัวไว้ในความรัก ที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระองคื พระเจ้าทรงชี้นำผู้ที่มอบความวางใจในพระองคื พระเจ้ามิได้ยินดีในความผิดของเรา แต่ทรงมีความเพียรต่อความผิดที่เรายังไม่สามารถแก้ไขได้ ที่ไหนมีความสงบสันติ พระเจ้าทรงประทับอยู่ ขอพระเจ้าทรงเป็นพละกำลัง เป็นสันติสุขและเป็นการปลอบประโลมของเรา ความรักเรียกร้องให้แสดงออกทางกิจการ กิจการทุกอย่างของเราจะกลายเป็นคำภาวนา ถ้าเรากระทำเพื่อพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นบิดาของเรา ทรงรู้ถึงความต้องการทุกอย่างของเรา และทรงพร้อมที่จะประทานให้ ความเชื่อคือแสงสว่างของโลกใหม่ คือการค้นคว้าเพื่อเป็นนักบุญ เมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระองค์ เพียงแค่บอกรักพระองค์ก็พอแล้ว พระองค์ไม่ต้องการคำพูดยืดยาว พระแม่มารีย์เป็นเหตุแห่งความยินดีบนโลกนี้  

Read More